Obchodní podmínky

 

Základní ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzájemné vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

Vymezení pojmů

Prodávající je společnost Game2k.cz s.r.o., ( IČO: 05820642) se sídlem Masarykova 12, Brno, 602 00, zapsané v obchodním rejstříku ve spisové značce C98221 vedené u Krajského soudu v Brně.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.game2k.cz (dále jen eshop).

Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání a nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

 

Kupní smlouva

Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

Prodávající je oprávněn před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

Kupující je povinen před rozbalením zboží (u software před stržením ochranné fólie) pročíst na obalu minimální požadavky na počítač a internetové připojení. Dále je kupující povinen zkontrolovat nutnost registrace u poskytovatele digitálního obsahu (Steam, Uplay, Origin, a jiné), případně kompatibilitu s typem herní konzole, na které bude software provozován. Informace na eshopu nemusí být kompletní a vycházejí z informací od dodavatelů.

Obrázky balení zboží jsou pouze ilustrativní, řada her vyšla v několika různých obalech/edicích a ty z důvodů přehlednosti eshopu nerozlišujeme. Pokud má kupující zájem o jednu konkrétní edici (obal) hry, může si telefonicky ověřit její dostupnost a domluvit dodání této konkrétní edice (pokud je skladem).

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. Pro uplatnění tohoto práva zkontaktuje spotřebitel prodávajícího (nejlépe telefonicky či na e-mail info@game2k.cz) a uvede své jméno, popis problému a požadovaný způsob řešení (budeme potřebovat znát zboží, které si vyberete výměnou za vrácené zboží anebo číslo účtu, na který má být převedena platba). Poté kupující zašle nepoužité, nepoškozené zboží v původním obalu na adresu Game2k.cz, Masarykova 12, Brno 60200, spolu s kopii faktury, jménem, zpáteční adresou, tel. nebo emailový kontaktem a popisem závady.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení odešle nebo předá prodávajícímu zboží. V případě písemného odstoupení od smlouvy je rozhodujícím datem den odeslání zboží kupujícím.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů v podobě nadstandardního způsobu dodání, hrazen je nejlevnější nabízený způsob dodání). Peníze jsou kupujícímu vráceny až po předání zboží.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží a odstoupení od smlouvy nebude akceptováno, pokud bude prodávajícímu zasláno na dobírku. V takovém případě bude zboží zasláno zpět kupujícímu a na náklady kupujícího.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.


Případy, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 • při dodávce zboží na objednávku, které bylo objednáno speciálně pro spotřebitele

 • při dodávce nového počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal

 • od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb (tzn. digitálních kódů a licencí her)

 

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícího

Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo tak závažné změny, které znemožnily plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě anebo v ceně, která byla v kupní smlouvě sjednána.

Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu veškerá peněžitá plnění, která dosud v rámci kupní smlouvy realizoval.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

 • mechanickým poškozením zboží

 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno

 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem

 • k poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí

 

Prodávající neodpovídá za vady: 

 • u věci prodávané za nižší cenu - na vadu, pro kterou byla věc zlevněna

 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

 • nevyhovující konfigurace počítače vůči požadavkům hry

 • problémy s výkonem/padáním hry, nevyhovující vlastnosti hry (kontaktujte prosím technickou podporu distributora nebo autorů hry, případně se podívejte po opravných souborech, které ke hře pravděpodobně vyšly)

 • poškození zboží při přepravě – tuto reklamaci je nutné uplatnit při převzetí zboží od dopravce (nebo zboží nepřebírat vůbec)

 

Záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Záruční doba běží od předání věci kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení zboží.

Záruční doba se prodlužuje se o dobu, po kterou spotřebitel nemohl z důvodu uplatnění práva z vady/záruky věc řádně užívat. Výměnou zboží v rámci uznané reklamace nezačíná běžet nová záruční doba, nýbrž pokračuje stávající.

V případě zcizení on-line účtu kupujícího u služeb třetích stran, jako např. Steam, Origin, Battle.net, Rockstar Social Club apod. nespadá tato událost pod pravomoci prodávajícího. Kupující je povinen událost řešit přímo s technickou podporou dané služby.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173 Občanského zákoníku.

 

Závěrečná ujednání

Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

 

Dodací lhůta pro hry skladem a hry na objednávku

Hry označené skladem máme aktuálně na prodejně a připravené k prodeji, ať už na prodejně či poštou. Hry s dostupností 2-4 týdny jsou na objednávku. Tyto hry nejsou nějakým nesmazaným zůstatkem dřívějšího zboží, opravdu jsme schopni vám je dodat. Ceny her na objednávku jsou zpravidla o něco vyšší než u her skladem. Uvedená cena na našich stránkách u takovýchto her na objednávku je předmětem ověření u našeho dodavatele a následného potvrzení si ceny objednávky se zákazníkem.

Hry na objednávku není možné posílat dobírkou. Důvodem je fakt, že se často jedná o hry s velmi vysokým nákupem, u kterých si musíme být jisti, že si je zákazník převezme. Nemůžeme objednat pro zákazníka hru nebo hry s nákupní cenou třeba 1500,- jen na základě emailové komunikace. V těchto případech je standardní zálohová platba za zboží předem - buď přímo na prodejně, bankovním převodem nebo složenkou na adresu prodejny. Pro zákazníky, kteří mají přirozenou nedůvěru v platby předem, bude pravděpodobně nejlepší varianta zaplatit zálohu přímo na prodejně proti potvrzení o převzetí zálohové platby.

 

Bazarové hry a konzole

Bazarové zboží představuje použité zboží, které již bylo dříve užíváno třetí osobou. Všechny disky (bez výjimky) jsou před odesláním zkontrolovány, zda neobsahují škrábance či na nich není patrný jiný problém, který by mohl způsobit jejich nefunkčnost. Všechny bazarové herní konzole testujeme, rovněž testujeme ovladače a volanty. Zboží je tak plně funkční a vyzkoušené. Při množství hardwaru, který nám prošel rukama, dobře víme, na co si máme u každého typu hardwaru dávat pozor.

 

Neplatinové versus platinové verze her

Platinové a neplatinové edice se obsahem hry neliší. Platinum verze jsou reedicí původního vydání a jediné, v čem se liší, je obal a potisk cd. Pokud lpíte na tom, abyste obdrželi nějakou konkrétní verzi hry, zvolte tento požadavek v objednávce, napište nám to do poznámky nebo nás prostě kontaktujte. Pokud máme hru skladem, cena se neliší. V případě her na objednávku si přidáte k ceně 60,-.

 

Ukládání herních pozic na Playstation 3

Pro ukládání herních pozic na Playstation 3 nepotřebujete žádnou kartu, vaše konzole si vytvoří softwarově kartu na vašem disku.

 

PAL verze versus NTSC

Playstation 3 nemá regionální zámek, takže bez problémů přehrává evropské, americké či jiné edice. Drtivá většina her z nabídky je evropská edice. Jakékoliv případné jazykové odchylky od standardu na trhu byste našli v poznámce u konkrétní hry.

 

Zákazníci ze Slovenska

Objednávky pro naše slovenské zákazníky vyřizujeme běžně, vzhledem k vysokým cenám dobírek na Slovensko je doporučenou formou PLATBA PŘEVODEM. Platba převodem standardně probíhá na náš slovenský účet (případná výše poplatku odpovídá vnitrostátní platbě). Poté, co dokončíte objednávku vám pošleme informace pro platbu včetně celkové částky převedené na Eura. Jakmile platba příjde, posíláme zboží doporučeně a pojištěné proti ztrátě.

 

Poštovné

Poštovné pro dobírky je 115,-, poštovné pro zboží placené převodem či složenkou je 65,-. Poštovné pro zákazníky ze Slovenska je 150,- za 1-2 hry, 170,- za 3-5 her, 200,- za 5 a více her (vše pro úhradu převodem), dobírka na Slovensko stojí 250,-. Pokud si zboží vyzvednete v naší prodejně, poštovné se pochopitelně neplatí žádné.